Aktivitørfaget.jpg

Hva er en aktivitør?
 
Aktivitørens daglige arbeid består i å motivere og stimulere til egen innsats, med forankring i menneskets behov for opplevelse av glede, mestring, selverkjennelse og menneskeverd. Aktivitøren tilrettelegger aktivitetene med respekt for det unike i mennesket, dets kultur og livssyn.
Samfunnsutviklingen har endret seg, aktivitørfaget har tilpasset seg denne endringen, fra å bli praktisert i tradisjonell arbeidsstue og verksted til dagens arbeid i boliger, dagsentre, arbeidssentre (for eldre og funksjonshemmede), barnehager, sfo, skoler, institusjoner for rusmisbrukere og fengsler.
  • Læreplasser finnes i dag i kommunene Farsund og Kvinesdal.
  • Antall læreplasser inntil 3, avklares årlig.

Opplæringen har en teoretisk og en praktisk del, med to år i skole. Utdannelsen får du ved Lista Videregående skole. Læretiden får du ved å kontakte Lister Opplæringskontor som er knytepunkt for opplæringen i de 6 Lister Kommunene, Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord, Hægebostad og Sirdal.Læretiden gjennomføres ved en eller flere godkjente lærebedrifter i 24 måneder. Som lærling har du til en vær tid kvalifisert veileder, i tillegg så er det i hver kommune en faglig leder for ditt fag.

Å være aktivitør medfører at en vil få utstrakt kontakt med andre mennesker på alle nivåer. Aktivitøren må kunne velge, planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere aktiviteter og produkter, og dessuten kunne reflektere over egen og andres læring for å tilegne seg ny kunnskap.Aktivitøren må kunne tilpasse aktiviteter etter behovene for aktivitet ut fra fysiske, psykiske og mentale ressurser hos de menneskene som skal aktiviseres. For å kunne utføre dette må aktivitøren vite hva som ligger i menneskets ulike utviklingsstadier.

Stadig flere brukergrupper har behov for tilrettelegging av både hjem, skole, arbeid og fritid for å oppnå mestring, mening og innhold i livet. Med stadig økende antall eldre i flere tiår framover, og reformer både innenfor skole, rusomsorg og psykiatri, er det mer enn noen gang behov for aktivitører som bidragsytere til den tverrfaglige kompetansen i tjenestetilbudet til disse brukerne. Aktivitører har også kompetanse til å arbeide i organisasjoner som driver ulike former for aktivitet, og du vil da kunne bli aktvitetsleder for alle aldersgrupper. Som aktivitør vil du dessuten kvalifisere deg til å arbeide som miljøarbeider innen helse og sosialtjenesten.

 Det finnes videreutdanning innen rehabilitering, autismeomsorg, eldreomsorg, miljøarbeid innen rus, psykisk helsearbeid, tverrfaglig miljøarbeid og veiledning.

 Aktivitøren jobber selvstendig eller sammen med andre i skapende prosesser med tilrettelegging av aktiviteter som hovedoppgave og KREATIVITET som et overordnet mål. Aktivitøren bruker målrettede og tilrettelagte aktiviteter for å vedlikeholde og bedre funksjonsnivået hos mennesker i alle aldre.Aktivitørens daglige arbeid består i å motivere og stimulere til egen innsats, med forankring i menneskets behov for opplevelse av glede, mestring, selverkjennelse og menneskeverd. Aktivitøren tilrettelegger aktivitetene med respekt for det unike i mennesket, dets kultur og livssyn.

Aktivitørens daglige arbeid omfatter tilrettelegging av aktiviteter individuelt og i grupper på ulike nivåer. Aktivitøren jobber hele tiden med å utvikle og kvalitetssikre produkter og prosesser i aktivitetene. Aktivitøren kommuniserer med og veileder både brukere og kolleger for å kunne velge og planlegge, tilrettelegge, lede og gjennomføre, vurdere og dokumentere aktiviteter.Aktivitøren er en konstruktiv bidragsyter i tverrfaglig samarbeid på arbeidsplassen. I tilknytning til ulike aktiviteter utvikler og kvalitetssikrer, selger og markedsfører aktivitøren både varer og tjenester.

Aktivitøren må kunne velge, planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere aktiviteter og produkter, og dessuten kunne reflektere over egen og andres læring for å tilegne seg ny kunnskap.Aktivitøren må kunne tilpasse aktiviteter etter behovene for aktivitet ut fra fysiske, psykiske og mentale ressurser hos de menneskene som skal aktiviseres. For å kunne utføre dette må aktivitøren vite hva som ligger i menneskets ulike utviklingsstadier.Aktivitøren må ha grunnleggende praktiske kunnskaper om aktiviteter av ulike slag for å ha et bredt spekter å velge fra når aktiviteter skal tilrettelegges for den enkelte. Aktivitetene må være av ulike slag alt etter trender i tiden og siden mennesker har ulike ønsker og behov. Her kan nevnes dagliglivets gjøremål, musikk, kunst- og kulturaktiviteter, frilufts- og fysiske aktiviteter, hjernegymnastikk, sosiale aktiviteter, sosial nettverksbygging, IKT, håndverksaktiviteter m.m.Aktivitøren må også ha evne til å finne gode løsninger på praktiske utfordringer.

Aktivitørfaget som yrkesfag er et relativt nytt fag, selv om organisert tilrettelegging av aktiviteter har vært gjort siden 1800-tallet. Samfunnsutviklingen har endret seg, aktivitørfaget har tilpasset seg denne endringen, fra å bli praktisert i tradisjonell arbeidsstue og verksted til dagens arbeid i boliger, dagsentre, arbeidssentre (for eldre og funksjonshemmede), barnehager, SFO, skoler, institusjoner for rusmisbrukere, fengsler, samt blant ansatte i privat og offentlig virksomhet. Som en følge av dette har faget utviklet seg til å gjelde aktivisering av mennesker i alle aldre og med ulikt funksjonsnivå.Stadig flere brukergrupper har behov for tilrettelegging av både hjem, skole, arbeid og fritid for å oppnå mestring, mening og innhold i livet. Med stadig økende antall eldre i flere tiår framover, og reformer både innenfor skole, rusomsorg og psykiatri, er det mer enn noen gang behov for aktivitører som bidragsytere til den tverrfaglige kompetansen i tjenestetilbudet til disse brukerne. Aktivitører har også kompetanse til å arbeide i organisasjoner som driver ulike former for aktivitet for alle aldersgrupper.

Aktivitørfaget retter oppmerksomheten mot det friske og reparerbare i mennesket, og dette skiller faget fra de tradisjonelle helsefagene. Likevel må aktivitøren ha noen grunnleggende kunnskaper om menneskets naturlige utvikling, og dessuten kunnskaper om utvidet førstehjelp og enkel sykdomslære, for å kunne tilrettelegge aktiviteter ut fra brukerens funksjonsnivå. Pedagogiske kunnskaper om kommunikasjon og veiledning er viktige for å kunne samarbeide med andre yrkesgrupper og tilrettelegge aktiviteter.Likheter er det med hotell- og næringsmiddelfag når det gjelder deler av dagliglivets gjøremål som hygiene, kosthold, ernæring og det å skape en flott ramme rundt måltider.Aktivitørfaget har likheter med de estetiske fagene når det gjelder grunnleggende praktiske kunnskaper om kunst, kultur, design, håndverk og formgiving i ulike materialer, da dette står sentralt i deler av aktiviseringen. Produktutvikling, HMS, markedsføring, ledelse og etablering er også viktige fellestrekk med håndverksfagene.Likheter med idrettsfag er det i kunnskaper om bruk og virkning av friluftsliv og fysisk aktivitet.Faget har likheter med musikk, dans og drama da elementer fra disse fagene ofte blir brukt i aktiviseringen.  

Fagbetegnelse:   Aktivitørfaget

Yrkesbetegnelse: Aktivitør