Helsefagarbeider.jpg

En helsefagarbeider er utdannet for å arbeide med varierte arbeidsoppgaver innen praktisk pleie-og omsorg og miljøoppgaver i helse og sosialtjenesten. En helsefagarbeider kan arbeide med mennesker i alle aldre. Helsefagarbeider er en utdanning på Videregående nivå. Denne utdanningen ender opp med et fagbrev som helsefagarbeider.

 Helsefagarbeidere kan arbeide i offentlig og privat virksomhet.

 • Sykehus 
 • Hjemmebaserte tjenester 
 • Sykehjem 
 • Privatklinikker 
 • Bo og behandlingsplasser innen psykisk helsevern 
 • Dagsentrer 
 • Rusmiddelomsorg 
 • Læreplasser finnes i Flekkfjord kommune, Kvinesdal kommune, Farsund kommune, Lyngdal kommune, Sirdal kommune og Hægebostad kommune 
 • Antall læreplasser 18, avklares årlig.

 Opplæringen har en teoretisk og en praktisk del, med to år i skole. Følgende skoler gir tilbud Kvinesdal Vgs, Lyngdal Vgs og Byremo Vgs. Læretiden får du ved å kontakte Lister Opplæringskontor som er knytepunkt for opplæringen i de 6 Lister Kommunene, Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord, Hægebostad og Sirdal.
Læretiden gjennomføres ved en eller flere godkjente lærebedrifter i 24 måneder. Som lærling har du til en vær tid kvalifisert veileder, i tillegg så er det i hver kommune en faglig leder for ditt fag.

 Å være helsefagarbeider krever at du liker å ha nær kontakt med mennesker i alle aldre. Personlig egnethet er dessuten svært viktig. Du må være pliktoppfyllende, pålitelig og ta ansvar etter hvert som utdanningen gir deg nye oppgaver. Du vil samarbeide med andre yrkesgrupper, men også kunne jobbe selvstendig.

 Behovet for helsefagarbeider er stort i dag, og en regner med at det i 2020 behøves 20 000 flere nye for å fylle behovet i Norge. Den enkelte kommune i Lister vil ha et stort behov for helsefagarbeidere. Pr. i dag har vi ca. 30 læreplasser for helsefagarbeidere. I tillegg kan du jobbe som faglært i Norden og andre EØS- land. Norge driver også helseinstitusjoner i andre land, der du kan jobbe.

 Helsefagarbeidere kan ta fagskoleutdanninger innen f.eks psykiatri, rehabilitering, administrasjon, barsel, eldre, kreftomsorg, lindrende pleie og veiledning. Du kan også bygge på til generell studiekompetanse, og da kan du utdanne deg videre innen helse og sosialfag (sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, vernepleier og barnevernspedagog).
  

 Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Helsefagarbeideren utøver sitt fag med utgangspunkt i pasientens/brukerens forutsetninger, med sikte på å bedre livskvaliteten og funksjonsnivået for den enkelte. Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

 Det er viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen.

Sentrale arbeids- og ansvarsområder er

 • å yte faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum 
 • å arbeide med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak 
 • å vise gjennom yrkesutøvelsen at respekten for menneskeverdet er den grunnleggende verdi, og å utføre arbeidet i henhold til etiske retningslinjer og brukermedvirkning. 
 • å observere, planlegge, kommunisere og delta i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren 
 • å samarbeide med pasienten/brukeren, pårørende og andre yrkesgrupper, uavhengig av kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status 
 • å bruke kultur og kulturopplevelser som helsefremmende og mobiliserende tiltak 
 • å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper 
 • å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk 
 • å ta ansvar for pasientinformasjon gjennom observasjon, dokumentasjon og rapportering 
 • å bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø med åpenhet, tverrfaglig samarbeid og respekt 
 • å arbeide etter prinsipper for helse, miljø og sikkerhet og ta ansvar for egen helse 
 • å veilede elever, lærlinger og andre i praksissituasjoner 
 • å arbeide under gjeldende lov- og forskriftsverk som regulerer helse- og sosialtjenesten 
 • i sitt arbeid å være bevisst på sin selvstendige rolle som arbeidstaker, medarbeider, fagperson og medmenneske

Helse- og sosialtjenesten og samfunnet for øvrig er preget av forandring: En sammensatt pasient- og brukergruppe, rask omstillingstakt, sterke krav til effektivitet og prioritering og stadig mer kvalitetsbevisste pasienter, brukere og pårørende. Dette gjenspeiles i faget. Helsearbeiderfaget skal også representere den kontinuitet og stabilitet som samspill med andre mennesker og pleie- og omsorgsarbeid er preget av. Til sammen stiller disse forholdene store krav til helsefagarbeiderens utviklings- og endringskompetanse, og dette må sees i sammenheng med mulighetene for etter- og videreutdanning i et livslangt læringsperspektiv.

 Den nye helsefagarbeideren skal omfattes av EØS-avtalens direktiv om helsepersonell, av nordisk overenskomst om godkjenning av helsepersonell og av norske helsemyndigheters krav til autorisasjon.

Helsearbeiderfaget har noen likheter med andre fag i utdanningsprogrammet for helse- og sosialfag, spesielt fag hvor det stilles krav om autorisasjon som helsepersonell. Det grunnleggende fellestrekket er møtet med mennesker med ulike behov. I tillegg kommer bruken av hygieniske prinsipper i arbeidsutførelsen og kravene til blant annet etisk refleksjon, evne til kommunikasjon og personlig egnethet. Mens de øvrige fagene tar utgangspunkt i møtet med pasienter/brukere i avgrensede situasjoner, er den helhetlige pleie- og omsorgsfunksjonen som helsefagarbeiderne har, spesiell for denne personellgruppen.

 Helsearbeiderfaget har også likheter med fag i andre utdanningsprogrammer. Spesielt relevant er aktivitørfaget, men også i renholdsoperatørfaget finnes felleselementer, særlig når det gjelder kunnskap om hygiene og ergonomi og bruk av slike prinsipper i arbeidsutførelsen.

Faget har også fellestrekk med fag og yrker på høgskolenivå, spesielt sykepleie og vernepleie.
 

Fagbetegnelse: Helsearbeiderfaget

Yrkesbetegnelse: Helsefagarbeider