IKT-servicefaget.jpg

En ikt-servicemedarbeider er utdannet for å arbeide med varierte arbeidsoppgaver innen serviceyrket. IKT-servicefaget omfatter drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning/veiledning i forbindelse med virksomhetens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur.

 IKT-servicefaget har felleselementer med flere fag. Innen sentrale arbeidsområder som kundebehandling, service og økonomi er det likhetstrekk med de fleste av fagene innen utdanningsprogrammet for Service og samferdsel. Det som skiller dette faget fra de andre er dybde- og breddekunnskap innen IKT-løsninger og IKT-infrastruktur. Ikt -servicemedarbeider kan arbeide i offentlig og privat virksomhet.

 • Læretiden hos Lister Opplæringskontor kan inkludere læretid hos både it avdelinger i Listerkommunene og Vest Agder Fylkeskommune. 
 • Læreplasser finnes i dag i  Kvinesdal kommune, Farsund kommune, Lyngdal kommune og Sirdal kommune. 
 • Antall læreplasser pr. år 5-7

 Opplæringen har en teoretisk og en praktisk del, med to år i skole. Følgende skole gir tilbud Kvs Lyngdal. Læretiden får du ved å kontakte Lister Opplæringskontor som er knytepunkt for opplæringen i de 6 Lister Kommunene, Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord, Hægebostad og Sirdal. Læretiden gjennomføres ved en eller flere godkjente lærebedrifter i 24 måneder. Som lærling har du til en vær tid kvalifisert veileder, i tillegg så er de i hver kommune en faglig leder for ditt fag.

 Å være ikt-servicemedarbeider medfører at en vil få utstrakt kontakt med andre mennesker på alle nivåer. For å løse problemer som brukeren har, vil det være viktig med gode evner til å kommunisere. Yrket legger særlig vekt på systematisk og nøyaktig arbeid, både selvstendig og i samarbeid med andre.

 Informasjons og kommunikasjonsteknologi får stadig større betydning for privat og offentlig virksomhet. Det vil derfor, innenfor alle typer virksomheter, være helt avgjørende å ha kvalifisert personale for å ta seg av drift og vedlikehold.

 Som ikt-servicemedarbeider kan du gå på fagskole, teknisk fagskole og ulike ingeniør studier.

IKT-servicefaget omfatter drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning/veiledning i forbindelse med virksomhetens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur.

 En IKT-servicefaglært skal bidra til å videreutvikle og effektivisere virksomheten ved hjelp av IKT. En IKT-servicefaglært vil få utstrakt kontakt med andre mennesker på alle nivåer i og utenfor virksomheten. For å løse problemer som brukerne har, vil det være viktig med gode evner til å kommunisere, også kunne formidle virksomhetens behov til leverandør. Det legges derfor vekt på systematisk og nøyaktig arbeid, både selvstendig og i samarbeid med andre.

Den IKT-servicefaglærte har kunnskaper og ferdigheter innen følgende områder:

 

 • virksomhetens IKT-infrastruktur og IKT-prosesser 
 • måling og dokumentasjon av tjenestekvalitet 
 • økonomisk vurdering av innkjøp, drift og vedlikehold av IKT-systemer 
 • installasjon, drift og vedlikehold av nettverk 
 • installasjon, bruk og vedlikehold av programvare 
 • service og brukerstøtte 
 • tilrettelegging av digitalt arbeidsmiljø 
 • tiltrettelegge IKT til bruk i læring på arbeidsplassen/i virksomheten 
 • forskrifter, lover, standarder og avtaler 
 • informasjonssikkerhet 
 • etikk og personvern 
 • kommunikasjon direkte mellom mennesker og ved bruk av teknologi 
 • synliggjøre foretningsmessige muligheter med bruk av IKT 
 • rådgivning, veiledning og opplæring i bruk av IKT-systemer 
 • evne til å tenke nytt og være kreativ 
 • teknisk engelsk

Samfunnet er i dag helt avhengig av informasjons- og kommunikasjonssystemer. Dette setter store krav til IKT-servicemedarbeideren. Hun/han vil være sentral i opplæring, drift og vedlikehold av virksomhetens IKT-systemer. IKT-servicemedarbeideren vil gjennom arbeidet få tilgang til fortrolige opplysninger om virksomheten og enkeltpersoner. Derfor er det viktig at hun/han kan behandle fortrolige opplysninger på en etisk forsvarlig måte.

 Informasjons- og kommunikasjonsteknologien er i stadig utvikling. Omstilling og endring vil derfor være sentrale nøkkelbegreper i opplæringen og i den framtidige yrkesutøvelsen. Når utviklingen går raskt vil tilegnelsen av ny kunnskap i mindre grad skje på tradisjonell måte. Den må ofte skaffes til veie på egenhånd gjennom ulike informasjonskanaler. Deltakelse i kunnskapsnettverk blir derfor viktig. IKT-servicemedarbeideren må derfor kunne være aktiv i forhold til å tilegne seg kunnskap og anvende kunnskapen i nye sammenhenger.

 

 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi får stadig større betydning for privat og offentlig virksomhet. Mange kritiske funksjoner i samfunnet er helt avhengige av at informasjons- og kommunikasjonssystemene fungerer som de skal. I et økende antall virksomheter representerer systemene selve livsnerven. Det vil derfor, innenfor alle typer virksomheter, være helt avgjørende å ha kvalifisert personale for å ta seg av drift og vedlikehold.

IKT-servicefaget har felleselementer med flere fag. Innen sentrale arbeidsområder som kundebehandling, service og økonomi er det likhetstrekk med de fleste av fagene innen utdanningsprogrammet for Service og samferdsel. Det som skiller dette faget fra de andre er dybde- og breddekunnskap innen IKT-løsninger og IKT-infrastruktur.

 Fagbetegnelse IKT-servicefaget

Yrkesbetegnelse IKT-servicemedarbeider