Generell del og grunnleggende ferdigheter

LÆREPLANEN -

 

 

GENERELL DEL

 

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen bygger på formålsparagrafene i Opplæringslova og er forpliktende for alle som driver med videregående opplæring også for opplæring i bedrift.

Det overordnede målet er at opplæringen skal bidra til å utvikle "hele mennesket". Opplæring i bedrift bør derfor ha et perspektiv utover å bringe rent yrkesfaglige ferdigheter og kunnskaper. Hensikten med videregående opplæring i bedrift er altså ikke bare å utvikle lærlingen til å bære et tjenlig redskap for bedriften, men også hjelpe lærlingen på veien fram mot et rikt og meningsfylt liv i hjem og samfunn.

Bedriften og dens arbeidsfellesskap skal bidra til å utvikle lærlingens holdninger og gi dem hjelp til selvhjelp (veiledning) slik at de kan finne sin egen plass i yrke og samfunn.

Opplæring i bedrift skal utvikle hele mennesket, og til sammen skape det integrerte menneske

Det meningssøkende menneske

 

Det miljøbevisste

menneske

 

Det samarbeidende

menneske

 

 

 

 

 

Det integrerte menneske

 

 

 

Det skapende

menneske

 

 

 

Det arbeidende

menneske

 

 

 

Det allmenndannende

menneske

 

 

Grunnleggende ferdigheter

 

De grunnleggende ferdighetene er både en forutsetning for å utvikle fagkunnskap og en del av fagkompetansen i ulike fag. De grunnleggende ferdighetene forholder seg til fagenes spesielle innhold, og er knyttet til fagkompetansen på ulike måter i ulike fag.

Å kunne uttrykke seg muntlig - Å kunne uttrykke seg muntlig er en forutsetning for å kunne kommunisere med andre i skole, bedrift, arbeidsliv og fritid. Kompetansemålene i læreplanen sier at elevene/lærlingene skal kunne forklare, beskrive, presentere, reflektere og drøfte.

Å kunne uttrykke seg skriftlig -Skriving har flere grunnleggende funksjoner. Med skrift kan elevene og lærlingene kommunisere med folk som ikke er til stede. De kan ta vare på tankene sine og sortere dem, og de kan forestille seg dagens og gårdagens virkelighet, men også det som ennå ikke har vært. Grunnleggende skriveferdighet er evnen til å bruke disse funksjonene gjennom skriftlig meningsskaping.

Å kunne lese - Skal leseferdighet fungere som funksjonelt redskap i en læringsprosess, må leseren ha en grunnleggende visshet om at lesing faktisk handler om å forstå, oppleve og lære. Videre er det en forutsetning at en har sikre og automatiserte kodingsferdigheter og språklig innsikt tilpasset aktuelle tekster.

Å kunne regne - Regneferdigheter inngår i vårt dagligliv på en rekke områder. Dette omfatter antallsvurdering tilknyttet for eksempel til målinger, mønstre og former, og bruk av tall for å representere størrelser i praktiske sammenhenger. Regneferdigheter brukes også i forbindelse med beskrivelse og analyse av fenomener knyttet til endring, utvikling og usikkerhet.

Å kunne bruke digitale verktøy - Digitale ferdigheter er nødvendig for at elever skal kunne fungere i en stadig mer digitalisert hverdag og kunne delta aktivt i arbeids og samfunnslivet, og det er en forutsetning i et livslangt læringsperspektiv