Oppfølging /kvalitestssikring

Veiledning
Ukentlig veiledning sammen med kvalifisert veileder. Planlegging, gjennomføring og evaluering av læreplanenes mål.

Dokumentasjon
Opplæringsboka skal ajourføres ukentlig og dokumentere de mål/hovedmomenter som er planlagt, gjennomført og evaluert.

Halvårsevaluering
Halvårsevaluering er veileders/faglig lederes skriftlige tilbakemelding til lærlingen om dennes faglig utvikling, grad av måloppnåelse, læring etc.

Halvårige lærlingsamtaler
Etter avtale om tidspunkt og sammen med faglig leder foretar Lister Opplærings-kontor individuelle tilsynsbesøk hvert halvår. Opplæringskontoret skal påse at opplæringen tilfredstiller læreplanens krav, at opplæringsbok er ajourført, at halvårsevaluering er mottatt og at loggboka er ajourført.

Fagprøve
Lærlingen meldes opp til fagprøve på 3. halvårsevaluering under forutsetning av at alle mål i læreplanen er nådd, at opplæringsboka/dokumentasjonen er funnet i orden, at fraværet er minimalt eller at det ikke er andre forhold som tilsier forlenget/ forskjøvet læretid. Fagprøven gjennomføres innen utgangen av juni måned 2. læreår.

Her kan du laste ned kvalitetssikringsmanualen