Barne- og undomsarbeider.jpg

Barne- og ungdomsarbeiderfaget skiller seg fra andre helse- og sosialfag ved at hovedvekten ligger på pedagogisk metodeforståelse og samspillskompetanse. Fagets særpreg er at en arbeider vanligvis i grupper med barn og unge og samtidig har blikk for den enkelte. Barne- og ungdomsarbeideren kan arbeide på alle arenaer der barn og unge ferdes i hverdagen. Arbeidet foregår ute og inne, i grupper eller med den enkelte.

Barne og ungdomsarbeideren kan arbeide i offentlig og privat virksomhet, dette inkluderer:
Barnehage
Fritidstilbud
Skole
Sfo

Opplæringen har en teoretisk og en praktisk del, med to år i skole. Følgende skoler gir tilbud Kvinesdal Vgs og Byremo Vgs. Læretiden får du ved å kontakte Lister Opplæringskontor som er knytepunkt for opplæringen i de 6 Lister Kommunene, Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord, Hægebostad og Sirdal. Læretiden gjennomføres ved en eller flere godkjente lærebedrifter i 24 måneder. Som lærling har du til en vær tid kvalifisert veileder, i tillegg så er det i hver kommune en faglig leder for ditt fag.
Antall læreplasser i Lister 15-20, avklares årlig.

 Personlig egnethet i yrkesutøvelsen er svært viktig. Du må være pliktoppfyllende, pålitelig og ta ansvar etter hvert som utdanningen gir deg nye oppgaver. Du vil samarbeide med andre yrkesgrupper, men også kunne jobbe selvstendig. Samhandlingskompetanse med barn og ungdom preger det daglige arbeidet. Utøvelsen av faget krever politiattest.

 I dagens samfunn er målet full barnehagedekning. Dette medfører et økende behov for tydelige og kompetente voksne som ansvarliggjør og ivaretar barn og unge i deres sosialiseringsprosess i en samfunnsmessig sammenheng. Innenfor skole og sfo er det behov for assistenter, spesielt for barn og unge med spesielle behov. Barn og unges oppvekstvilkår er i stadig endring, og det er en spennende utfordring for fagarbeideren å delta i denne endrings- og utviklingsprosessen. Dette inkluderer også at et arbeid innen kulturtilbud som fritidsklubber kan være en mulighet.

 Det finnes ulike fagskoleutdanninger, faget har også fellestrekk med fag og yrker på høgskolenivå, spesielt førskolelærer og barnevernspedagog. Ellers så kan det være aktuelt å videreutdanne seg til allmennlærer, sosionom og vernepleier.

Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0–18 år, i ulike livssituasjoner og med ulike funksjonsnivåer. Fagarbeideren arbeider i tråd med forskrifter og rammebetingelser som styrer drift og målsetting
i pedagogiske institusjoner. Barne- og ungdomsarbeideren kan arbeide på alle arenaer der barn og unge ferdes i hverdagen. Arbeidet foregår ute og inne, i grupper eller med den enkelte.
Samhandlingskompetanse preger det daglige arbeidet. 
Utøvelsen av faget krever politiattest.
Det er viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen.

 

 

 • å planlegge, lede, gjennomføre og evaluere pedagogiske aktiviteter for barn og unge, ut fra deres alderstypiske trekk og etter deres funksjonsnivå og/ eller former for funksjonsvikt.
 • å bruke observasjon og motivasjon som redskap i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet
 • å legge til rette for lek ut fra den betydning lek har for barns læring, utvikling og sosialisering
 • å anvende forming, musikk, litteratur, drama, fysisk aktivitet og friluftsliv i det daglige arbeidet
 • å kommunisere med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, ulike livssyn og ulik sosial status
 • å være seg bevisst sin rolle som arbeidstaker, medarbeider, fagperson og medmenneske
 • å samarbeide med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • å bidra til brukermedvirkning, forebyggende helsearbeid og sunt kosthold
 • å synliggjøre konsekvensene av valg, løse konflikter, være voksenmodell og tydeliggjøre grenser
 • å arbeide etter prinsipper for helse, miljø, og sikkerhet og ta ansvar for egen helse
 • å veilede elever, lærlinger og andre i praksissituasjoner

 

 Samfunnet har et økende behov for tydelige og kompetente voksne som ansvarliggjør og ivaretar barn og unge i deres sosialiseringsprosess i en samfunnsmessig sammenheng. Barn og unges oppvekstvilkår er i stadig endring, og det er en spennende utfordring for fagarbeideren å delta i denne endrings- og utviklingsprosessen. Gode pedagogiske tilbud til barn og unge er en forutsetning for å lykkes med integrering og gode utviklingsmuligheter for alle i et mangfoldig samfunn. Foreldre skal kunne møte kompetente ansatte som gir trygge rammer for ivaretakelsen av barn og unge der de ferdes.

 I likhet med alle andre helse- og sosialfag arbeider man med mennesker og menneskelige relasjoner.
Barne- og ungdomsarbeiderfaget skiller seg fra andre helse- og sosialfag ved at hovedvekten ligger på pedagogisk metodeforståelse og samspillskompetanse. Fagets særpreg er at en arbeider vanligvis i grupper med barn og unge og samtidig har blikk for den enkelte.

Faget gir ikke grunnlag for autorisasjon som helsepersonell. 

Faget har også fellestrekk med fag og yrker på høgskolenivå, spesielt førskolelærer og barnevernspedagog.
 

Fagbetegnelse: Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Yrkesbetegnelse: Barne- og ungdomsarbeider